ëøéëú äñôø

געגוי ארץ

הספר געגועי ארץ- שבילים חדשים בגלות ארץ-ישראלית", הוא מעין חזון של התחדשות הרוח בארץ-ישראל. מתוך התנסות של שלושים שנות חיים בשבר-תפר השוסע וקושר את חלקיה של החברה הישראלית, התנסות כואבת ומכוננת חלום, מנסח מחבר הספר מצע מקורי ומרתק להתחדשות מתוך מה שהוא רואה כגלות הארץ-ישראלית. גלות הרוח היהודית היוצרת מרירה וחדה, דווקא מכיוון שהיא מהולה במתיקות חוויית התקומה והגאולה של הדורות האחרוניים ובמגע הבלתי אמצעי עם ארץ הגעגועי שמתחת לרגלינו.

ההצעה להתחדשות הרוח בישראל שבספר בונה מערך של מושגי יסוד על אודות החיבור בין נפש האדם וכוחות היצירה הטמונים בו לבין מעמקי התורה ועל אודות ייעודו הישן-חדש של האדם היהודי לבנות חברה המממשת את כוחות החיים שבבריאה. מן הנושאים הנדונים בספר: שורשי השבר הערכי בחברה הישראלית, חשבון רוחני בעקבות עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, חידוש הנבואה, אדם תורני יוצר, שורשי חזון הנשמה, גבולות החופש והפלורליזם הנבואי וההלכתי, ההלכה ככלי לבניין  אישיות יוצרת ולהתמודדות עם סוגיות של מוסר חברתי ואקולוגיה, ייעודה של הנהגה תורנית בחברה רב-תרבותית, המים המחיים של גן עדן ועץ הדעת טוב ורע, תרבות השפע ותרבות הכלכלה הא-לוהית ותפיסה מחודשת של מגדר בהשלמת כוחות החיים של האיש והאישה. הספר מלווה בקטעים אישיים, שיח הנפש, המתעדים שנים של הליכה בשבילים חדשים ושל בנייה מתוך משבר.


äøá ãåá áø÷åáéõ

על המחבר

ליצירה והתחדשות בתורה, הוא דמות פעילה ביוזמות חינוכיות ותרבותיות בציבור הדתי ותוכניות המחברות בין דתיים וחילוניים. הוא התחנך בארצות הברית. בארץ למד בישיבת מרכז הרב קוק ובמכון שלום הרטמן.

גר בשילה שבשומרון, עוסק בהוראת היהדות ובכתיבה על אודות החיבור בינה לבין נושאים חברתיים ותרבותיים. בשנת תשס"ח (2008) יצא ספרו "שעשני גבר, תלמוד בעין הסערה"בהוצאת ידיעות האחרונות ספרים. בארבעת השנים אחרוניות מתפרסם טור קבוע מפרי עטו על הדף היומי במוסף התרבות "שבת" בעיתון מקור ראשון.